Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä


:  
ID   
32 -50, -75, -100 . 
31 , :

30 3 3700 .
Ultim8 11100 .
8040 37000 .
19 8U 525 .
19 8U 382 .
14.03.2014
30, - :
1 4120 - 514 .
2 425 - 84 .
3 44 - 189 .
4 32,5 - 132 .
1 3240+1120 - 1400 .
2 525 - 280 .
3 516 - 280 .
4 22,5 - 280 .
5 54 - 45 .
6 44 - 805 .
7 32,5 - 165 .
8 -50/8 - 2 000 .
15.03.2014
29 :
LS 31,5 94500 .
135 500 . .
54 ()-0,66 200 .
56 ()-0,66 200 .
52,5 ()-0,66 -200 .
516 ()-0,66 100 .
535 ()-0,66 50 .
595 ()-0,66 50 .
31,5 ()-0,66 400 .
20.02.2014
27 :
30,75 250. 994 000
3 70 70. 47 385
01.02.2014
24 :
-,
- ,
-, ,
-,
-,
- ,
-,
- ,
-,
-,
- .
01.09.2014
21 490.1 . 30.11.2013
18
:
31,5
32,5
316+16
425
41,5
51,5
()LS 210
LS 3120
()LS 3150
LS 550
LS 425
LS 516
LS 34
()LS 36
(A)LS 310
ALS 316
LS 325
-LS 510
-LS 516
-LS 535
(B) 16
(B) 110
(B) 116
(B) 125
(B) 135
(B) 150
(B) 170
(B) 195
01.01.2014
17
:
41
42.5
101
10*1.5
191,5
74
142,5
41,5
101,5
141,5
42.5
46
72.5
4*2,5
74
52.5
10*4
01.01.2014
16 2 2

4*50
4120
4150
4*185
4240
325
395
3*120
3120
3150
3185
3240

4*35
470
495
4120
4150
4185
4240
325
395
3120
3150
3185
3240
01.01.2014
15
, :
, , , LS, (A), , ;

, , , , , ;

, 2, , 2;

.
.
01.01.2014
8 !
UTP . - .
29.06.2013
7 -10 3120, 780 ..30.06.2013
5 !
, . , .
!
N2XH FE 180 270 2, , , , , , 0,6/1 - 180 .
N2XH FE 180 210 2, , , , , , 0,6/1 - 700 .
N2XH FE 180 32,5 2, , , , , , 0,6/1 - 440 .
10.06.2013
4 58 ( 54) 614 .
.
06.06.2013
3 :
YSLYCY-JZ 4x1.5 200 .
YSLY-JZ 5x1 350 .
YSLY-OZ 2x0.75 500 .
LIYCY-OB 2x0.75 80 .
YSLY-JZ 4x1.5 300 .
YSLY-JZ 4x1.5 290 .
YSLY-OZ 3x1 110 .
YSLY-JZ 5x1.5 Tr.500 500 .
YSLY-JZ 5x1.5 600 .
LIYCY-OB 10x0.75 850 .
LIYCY-OB 3x1 650 .
YSLYCY-JZ 4x2.5 720 .
YSLY-JZ 5x2.5 320 .
YSLY-JZ 5x2.5 150 .
YSLY-OZ 7x1 320 .
YSLY-OZ 5x1 500 .
YSLYCY-JZ 4x4 320 .
YSLYCY-JZ 4x6 220 .
YSLY-JZ 21x1 600 .
YSLY-JZ 12x1 350 .
YSLY-OZ 10x1 250 .
YSLY-JZ 16x1 150 .
LIYCY-OB 5x0.75 800 .
YSLYCY-JZ 4x10 450 .
- .7 480 .
Lapp UNITRONIC BUS L2/FIP - 150
01.06.2013

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.