Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-(),():


:


:

:

bif-neez1.  
2.
3.
4.

 

:
 


:
• ;
• ;
• ;
• -25 (),(); (),(); -(),(); -(),(); -, -, -, - ()250º/300º, ,

 

1.

. 0.20 2.5 ²; . 0.20;0.35 0.5²

2.

-

3.

4.

 

*   (),(); (),(); -(),(); -(),(); -, -, -, - ()250º/300º, ,

 

, º

-60 +200

(), º

-60 +300

,

250/600

,

350/850

,

6

 

16-505.945-76  

 

. 
., ²

 

 

- 
, R  
20°, 
/, 

,

, /

 
 

, 
-

, 
-

, 
-

, 
-

 

                  

               

 

 

   2

 

  3

 

   2

 

   3

 

     2

 

     3

 

     2

 

     3

 

0.20

90.0

94.0

3.04

3.23

3.52

3.71

17.2

21.3

21.3

25.6

 

0.35

61.2

64.9

3.34

3.55

3.82

4.03

20.5

28.1

25.0

32.8

 

0.5

40.7

44.6

3.64

3.88

4.12

4.36

26.4

33.2

31.3

38.4

 

0.75

25.0

27.6

4.14

4.41

4.62

4.89

35.4

45.8

40.9

51.6

 

1.0

20.1

21.6

4.44

4.74

4.92

5.22

40.1

52.9

46.0

59.1

 

1.5

13.3

14.2

5.16

5.50

5.64

5.98

59.4

77.8

66.2

85.0

 

2.5

7.5

8.2

6.16

6.58

6.64

7.06

87.2

118.0

95.2

127.0

 

 

. 
., ²

,

          , /

, -

, -

, -

  ,  -

    

      

   

       

     2

       3

     2

      3

       2  

     3

2                   

        3

0.20

2.80

2.97

3.20

3.37

14.8

18.7

17.8

22.1

0.35

3.10

3.30

3.50

3.70

18.0

23.9

21.4

27.8

0.5

3.40

3.62

3.80

4.02

21.7

30.4

25.2

34.5

0.75

3.88

4.14

4.28

4.54

29.6

42.1

33.7

46.7

1.0

4.20

4.48

4.60

4.88

35.5

49.5

39.6

54.4

1.5

4.92

5.24

5.32

5.64

51.0

72.0

56.8

77.7

2.5

5.92

6.32

6.32

6.72

77.0

109.0

83.0

116.0

0.20

2.80

2.97

3.20

3.37

14.8

18.7

17.8

22.1

0.35

3.10

3.30

3.50

3.70

18.0

23.9

21.4

27.8

0.50

3.40

3.62

3.80

4.02

21.7

30.4

25.2

34.5
30 . — 5 .5 . 0.20-1.0 ²; 10 . 1.0 ²; (),(); (),(); -(),(); -(),(); -, -, -, - ()250º/300º, , : 15

 

 

16-945.014-76
16 0.505.021-84
16 0.505.021-84
 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.