Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü:


:

:

kfr 

1.  
2.
3.

 

 , , (, )  

1.

2.

3.
 

, º

-60 ( )

, º

150

,

380 50

,

500

. , *

510000,

 

,

  , ²

,

  1  ,

 
 

3×1.5

9.5

113

 

51.5

11.0

166

 

71.5

11.8

213

 

121.5

15.9

356

 

191.5

19.0

534

 100 ± 90° , 5  8

 

 

16-505.477-77 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.