Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-FRHF:


:


:

:

kpeting-FRHF-FRHF

( FR (Fire Resistans)

( HF – )

, , , , , , () , .

2 3 -88/97. 15150.

 

- FRHF

:

  1. .
  2. – .
  3. – .
  4. – .
  5. .
  6. – .
  7. - , .

:

12.2.007.14

- FRHF  332-3, 3, .

,

, .

(test LOCA).

 

+60° -40°

( t° +35°)

98%

- 15°

pH ( ):

4,3

-FRHF :

30 .

5 .

30

3

 

, , 2

,

, /

120,7

9,1

100

220,7

13,0

193

720,7

17,5

390

1220,7

22,6

614

1420,7

23,9

685

120,35

9,3

102

220,35

13,6

198

720,35

18,2

404

1220,35

23,2

632

1420,35

25,0

706

1120,35+120,50

23,2

660

1320,35+120,50

25,0

733

 

RU.46.62819.

16. 71-307-2001 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.