Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-HF:


:


:

:

kpeting-HF-HF

( HF (Halogen-Free)

, , , , .  2 3 -88/97 ( -01-011). 15150.

 

-HF

:

  1. – / , .
  2. – .
  3. – .
  4. – .
  5. - .
  6. – .
  7. - , .

-HF , () , .

, , .

 

:

12.2.007.14

332-3, 3 .

(test LOCA).

 

+60° -40°

( t° +35°)

98%

- 15°

pH ( ):

4,3

5 .

30

3

 

 

,

,

, /

1 20,5

7,7

82

2 20,5

11,6

160

7 20,5

14,8

280

12 20,5

18,5

414

14 20,5

19,5

454

1 20,7

8,8

97

2 20,7

12,4

183

7 20,7

16,2

347

12 20,7

20,0

517

14 20,7

21,0

571

, ²

 

 

1 20,35

9,0

96

2 20,35

12,8

191

7 20,35

16,7

359

12 20,35

21,0

544

14 20,35

21,8

598

 

RU.46.62819.

 

16. 71-307-2001 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.