Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä:


:


:

:

kpgvev 

,  0,66   1 60 1000 1500, . , 2-5 15150-69.

 

:

  1. – 5 ( 22483-77);
  2. – ;
  3. – ;
  4. – ;
  5. – .

, . .

60332-1-2 60332-1-3

– 12.2.007.14-75

:               

+50° -50°

( +35°)

98%

+70°

- 15°

 

+400°

 

 

 

10  .

7,5 .

, , , :

30

, , . , 6

5

 

, 2

,

1 ,

21,5

13,5

237

31,5

14,0

263

41,5

14,8

302

51,5

16,1

377

22,5

14,9

304

32,5

15,9

375

42,5

16,9

424

52,5

18,0

492

24,0

16,9

410

34,0

17,6

471

44,0

18,8

539

54,0

20,2

629

26,0

18,3

495

36,0

19,1

568

46,0

20,4

678

56,0

22,0

785

210,0

21,5

706

310,0

22,6

821

410,0

24,4

978

510,0

26,8

1182

216,0

23,8

293

316,0

25,5

1113

416,0

27,6

1342

516,0

29,9

1604

225,0

28,0

1290

325,0

29,5

1540

425,0

32,1

1872

525,0

35,4

2289

 

 

  533515


1613-031-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.