Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-FRLS:


:


:

:

kpgvevnga-FRLS()-FRLS

,  0,66   1 60 1000 1500, . , 2-5 15150-69.   LS - (Low Smoke), FR (Fire Resistans).

 

(A)-FRLS

:

  1. – , 5                        ( 22483-77);
  2. – ;
  3. – , - ;
  4. – , - ;
  5. – ;
  6. – , - ;

, , , .   , , , ( -), , , ..), ().

60332-3-22 , 60331-21

– 12.2.007.14-75

:               

+50° -50°

( +35°)

98%

, :

50%

, :

90

+70°

- 15°

 

+400°

 

 

 

10  .

7,5 .

, , , :

30

, , . , 6

5

 

, , .

, 2

,

1 ,

21,5

15,8

383

31,5

16,4

413

41,5

17,5

473

51,5

18,7

535

22,5

17,2

460

32,5

17,9

510

42,5

19,2

583

52,5

20,6

683

24,0

18,9

557

34,0

19,7

625

44,0

21,1

724

54,0

22,8

837

26,0

20,2

658

36,0

21,1

479

46,0

22,7

867

56,0

25,0

1067

210,0

23,5

909

310,0

25,1

1067

410,0

27,1

1258

510,0

29,4

1491

216,0

26,2

1174

316,0

27,5

1371

416,0

29,9

1624

516,0

32,5

1943

225,0

29,9

1583

325,0

31,5

1846

425,0

34,4

2211

525,0

38,0

2704

 

 

  53315

 

16.13-031-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.