Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-LS:


:


:

:

kpgvevnga-LS()-LS  

,  0,66   1 60 1000 1500, . , 2-5 15150-69.   LS - (Low Smoke).

 

(A)-LS

:

  1. – , 5                        ( 22483-77);
  2. – , - ;
  3. – , - ;
  4. – ;
  5. – , - ;

  , , , ( -), , , ..), , .

60332-3-22 .

– 12.2.007.14-75

:               

+50° -50°

( +35°)

98%

, :

50%

+70°

- 15°

 

+400°

 

 

 

10  .

7,5 .

, , , :

30

, , . , 6

5

 

, , .

, 2

,

1 ,

21,5

13,5

269

31,5

14,0

296

41,5

14,8

338

51,5

16,1

418

22,5

14,9

344

32,5

15,9

416

42,5

16,9

469

52,5

18,0

542

24,0

16,9

460

34,0

17,6

521

44,0

18,8

594

54,0

20,2

691

26,0

18,3

553

36,0

19,1

626

46,0

20,4

741

56,0

22,0

856

210,0

21,5

788

310,0

22,6

902

410,0

24,4

1067

510,0

26,8

1286

216,0

23,8

1023

316,0

25,5

1214

416,0

27,6

1452

516,0

29,9

1731

225,0

28,0

1429

325,0

29,5

1675

425,0

32,1

2018

525,0

35,4

2462

 

  53315

 

16.13-031-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.