Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä:


:


:

:

kpgvv 

,  0,66   1 60 1000 1500, . , 2-5 15150-69.

 

:

  1. – , 5                        ( 22483-77);
  2. – ;
  3. – ;
  4. – .

. .

60332-1-2 60332-1-3

– 12.2.007.14-75

:               

+50° -50°

( +35°)

98%

+70°

- 15°

 

+400°

 

 

 

10  .

7,5 .

, , , :

30

, , . , 6

5

 

, 2

,

1 ,

11,5

6,0

44,4

21,5

11,8

167

31,5

12,3

189

41,5

13,1

220

51,5

14,0

258

12,5

6,7

60,4

22,5

13,2

221

32,5

13,8

256

42,5

14,8

302

52,5

15,9

358

14,0

7,6

81,2

24,0

14,9

287

34,0

15,5

336

44,0

16,7

399

54,0

18,1

477

16,0

8,2

105

26,0

16,2

360

36,0

17,0

428

46,0

18,3

514

56,0

19,9

616

110,0

10,5

174

210,0

19,4

538

310,0

20,5

645

410,0

22,3

782

510,0

25,2

991

116,0

11,7

187

216,0

21,7

728

316,0

22,9

891

416,0

25,9

1138

516,0

28,3

1386

125,0

13,6

348

225,0

26,4

1085

325,0

27,9

1330

425,0

30,4

1634

525,0

33,3

1993

 

  533515


1613-031-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.