Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-FRLS:


:


:

:

kpgvvnga-FRLS()-FRLS 

,  0,66   1 60 1000 1500, . , 2-5 15150-69.   LS - (Low Smoke), FR (Fire Resistans).

 

(A)-FRLS

:

  1. – , 5                        ( 22483-77);
  2. – ;
  3. – , - ;
  4. – , - ;
  5. – , - ;

, , ,   , , , ( -), , , ..), ().

60332-3-22 , 60331-21

– 12.2.007.14-75

:               

+50° -50°

( +35°)

98%

, :

50%

, :

90

+70°

- 15°

 

+400°

 

 

 

10  .

7,5 .

, , , :

30

, , . , 6

5

 

, , .

, 2

,

1 ,

11,5

7,0

63,6

21,5

13,7

258

31,5

14,3

287

41,5

15,4

332

51,5

16,6

389

12,5

7,7

82,3

22,5

15,1

327

32,5

15,9

369

42,5

17,1

432

52,5

18,5

511

14,0

8,5

106

24,0

16,8

410

34,0

17,6

467

44,0

19,0

550

54,0

20,7

562

16,0

9,9

147

26,0

18,1

498

36,0

19,0

575

46,0

20,7

682

56,0

22,5

834

110,0

11,5

211

210,0

21,4

716

310,0

22,5

833

410,0

25,5

1048

510,0

27,8

1274

116,0

12,6

229

216,0

24,6

985

316,0

25,9

1160

416,0

28,2

1397

516,0

30,8

1695

125,0

14,5

399

225,0

28,3

1357

325,0

29,9

1613

425,0

32,7

1955

525,0

36,4

2414

 

 

  53315


16.13-031-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.