Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü:


:


:

:

kpvekg1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

,  
200 500 50 , 10 (100 /²)
, , , ,  
 , , ,

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
, , ,

 

, º

- 40

, º

50

,

500 50

. , *

5100 000

, (/²)

10 000 (100),

 

 

,

1 ,

- 7 x 0.75 + 26 x (2 x 0.5)

75.0

34.3

1383.0

- 2 (2 x 0.75) + 4 x (2 x 0.5)

100.0

23.0

579.0

- 4 x  (2 x 0.5)

100.0

19.5

489.0

- 4 x  (2 x 0.5)

100.0

23.5

770.0

-  (2 x 0.5)

75.0

8.9

72.050 90° , 8 ,
10 90° , 8 , 10 ° 


0,5 ²:
–(20.5)- 0.08 / ( 10 ), 0.15 / ( 20 ) 0.4 / ( 200 )25., , , : 15

 

 

16.76-186-2003 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.