Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-FRLS:


:


:

:

kugvevnga-FRLS()-FRLS

, , - , 380 100 500 . , 1-5 15150-69. FR (Fire Resistance),
LS - (Low Smoke).

 

()-FRLS

:

  1. .
  2. – .
  3. – .

() 2 88/97, , , -1, .  

– 12.2.007.14-75.
– 60332-2-22

– 60331-21

– 61034-2

 

+50 0 -30 0

( t0 +35 0)

98%

t0

+70 0

t0

+90 0

t0 (4 .)

+250 0

t0

- 15 0

+4000

40%

:

90 .

6 .

  , , ()

30

, , ()

3

, , .

, 2

,

, /

7x0,35

14,2

270

14x0,35

20,0

510

24x0,35

26,3

832

37x0,35

30,4

1212

61x0,35

37,9

1869

7x0,5

114,6

290

14x0,5

20,6

550

24x0,5

27,1

899

37x0,5

31,4

1314

61x0,5

39,1

2033

 

53769, 16-705.499, 1508, 16-705.169, 16-505.856

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.