Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-FRLS:


:


:

:

kugvvenga-FRLS()-FRLS

( FR (Fire Resistance),
LS - (Low Smoke))
( () , 332-3-96)

, - , 30 150 500 . , 5 15150-69.

 

()-FRLS

:

  1. .
  2. ()-FRLS – .
  3. – .

() 2 88/97, , , -1.

– 12.2.007.14-75.
– 12176-89 ( 332-3-96) .

+50 0 -30 0

( t0 +35 0)

98%

t0

+70 0

t0

+90 0

t0 (4 .)

+250 0

t0

- 15 0

+4000

40%.

:

90 .

6 .

30

3

, , .

 

, 2

,

, /

7x0,35

12,0

186

14x0,35

17,1

361

24x0,35

22,4

586

37x0,35

25,7

830

61x0,35

32,2

1292

7x0,5

12,3

202

14x0,5

17,6

393

24x0,5

23,1

640

37x0,5

26,6

910

61x0,5

33,3

1421

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.