Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

()-FRLS:


:


:

:

kugvvnga-FRLS()-FRLS

, , - , 380 100 500 . , 1-5 15150-69. FR (Fire Resistance),
LS - (Low Smoke).

 

()-FRLS

:

  1. .
  2. – .

() 2 88/97, , , -1.

– 12.2.007.14-75.
– 60332-2-22

– 60331-21

– 61034-2

 

+50 0 -30 0

( t0 +35 0)

98%

t0

+70 0

t0

+90 0

t0 (4 .)

+250 0

t0

- 15 0

+4000

40%

:

90 .

6 .

  , , ()

30

, , ()

3

, , .

, 2

,

, /

7x0,35

12,1

172

14x0,35

16,9

318

24x0,35

22,4

531

37x0,35

25,9

767

61x0,35

32,6

1199

 

 

53769,   16-705.499,   1508, 

16-705.169, 16-505.856


 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.