Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-:


:


:

:

kupeev-pn 

-

 

1.  
2.
3. ()
4.
5. 1
6.
7. 2
8.
9.

 

,  , , , , , , ()  -

 

1.

2.

3. ()

, ,

4.

5. 1

6.

7. 2

8.

9.
-

 

, º

-50

, º

+70

,

250 5000

,

350

. , *

1000000

*

10000,

 

, ²

,

 
 
,

1

19

3×(2×0.35)+13×0.35

23.4

24.6

741

27

5×(2×0.35)+17×0.35

25.9

27.1

910

33

7×(2×0.35)+19×0.35

27.8

29.0

1069

14

14×0.35

19.3

20.5

547

19

19×0.35

21.1

22.3

634

27

27×0.35

23.5

24.7

821

30

30×0.35

25.3

26.5

870

37

37×0.35

26.9

28.1

1029

52

52×0.35

30.9

32.1

1295

14

14×0.50

20.3

21.5

601

19

19×0.50

22.2

23.4

696

27

27×0.50

25.4

26.6

881

30

30×0.50

27.0

28.2

974

37

37×0.50

27.9

29.1

1097

52

52×0.50

31.8

33.0

1392255 ± π /30.-:  20

 

 

16-705.020-82 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.