Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü:


:


:

:

kupev 

, , 250 5000 350. .

:

  1. – .
  2. – .
  3. – .
  4. – .

:
-         

-         

+70 0 –50 0

+70 0 –30 0

( t0 +35 0)

98%

:

5  .

22

22

 

2

,

, /

(220,35)

8,3

91,8

(420,35)

9,3

117

(72x0,35)

10,6

155

(1020,35)

13,0

209

(142x0,35)

14,8

303

(192x0,35)

16,5

376

(272x0,35)

19,2

499

(372x0,35)

21,6

632

(522x0,35)

24,9

812

(22x0,5)

8,6

99,0

(42x0,5)

9,7

130

(72x0,5)

11,1

183

(1020,5)

13,6

247

(142x0,5)

15,5

344

(192x0,5)

17,4

432

(272x0,5)

20,3

577

(372x0,5)

22,7

737

(522x0,5)

26,3

957

 

 

16-705.096-79

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.