Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-:


:


:

:

kupv-pm-

 

, 250 1000 350. .

:

  1. – .
  2. – .
  3. – .
  4. – .
  5. - – .
  6. - - .

:

-         

-         

+70 0 –50 0

+70 0 –30 0

( t0 +35 0)

98%

:

5  .

15

15

 

 

2

,

, /

7x0,35

7,9

99,2

14x0,35

9,9

152

19x0,35

10,7

183

24x0,35

12,1

223

27x0,35

12,3

238

37x0,35

13,9

318

52x0,35

16,5

447

61x0,35

17,3

495

91x0,35

20,5

689

108x0,35

22,6

834

7x0,5

8,2

110

14x0,5

10,3

172

19x0,5

11,2

210

24x0,5

12,7

257

27x0,5

12,9

276

37x0,5

14,6

392

52x0,5

17,3

518

61x0,5

18,2

581

91x0,5

22,0

857

108x0,5

23,8

983

70,35

9,9

158

140,35

12,9

261

190,35

14,6

371

240,35

17,3

462

270,35

17,6

495

370,35

19,8

633

520,35

23,2

849

70,5

10,2

170

140,5

13,4

283

190,5

15,7

419

240,5

17,9

499

270,5

18,3

539

370,5

20,5

689

520,5

24,1

927

 

18404.3-73

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.