Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä:


:


:

:

kupv, 250 1000 350. .

:

  1. – .
  2. – .
  3. – .
  4. – .
  5. - – .
  6. - - .

:

-         

-         

+70 0 –50 0

+70 0 –30 0

( t0 +35 0)

98%

:

5  .

15

15

 

 

2

,

, /

7x0,35

7,1

66,3

14x0,35

9,1

110

19x0,35

9,9

138

24x0,35

11,3

169

27x0,35

11,5

184

37x0,35

12,7

237

52x0,35

15,5

336

61x0,35

16,1

383

91x0,35

19,3

559

108x0,35

21,4

669

7x0,5

7,4

76,6

14x0,5

9,5

130

19x0,5

10,4

164

24x0,5

11,9

202

27x0,5

12,1

221

37x0,5

13,4

286

52x0,5

16,1

406

61x0,5

17,0

465

91x0,5

20,8

695

108x0,5

22,6

813

70,35

9,1

117

140,35

12,1

206

190,35

13,4

265

240,35

16,1

349

270,35

16,4

381

370,35

18,6

512

520,35

22,0

709

70,5

9,4

127

140,5

12,6

227

190,5

14,5

310

240,5

16,7

384

270,5

17,1

422

370,5

19,3

566

520,5

22,9

784

 

 

18404.3-73

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.