Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-:


:


:

:

kuve-k1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7. - ( 5)

 

 
, , , , ,  -, -

 

1.

2.

-. -

3.

, ( – ( 6). ( - ( 7)

4.

5.

( ). ( 7) .

6.

7. - ( 5)
-, -

 

, º

-50 ( -10 °)

, º

70

,

100 5 10 50

. , *

10 000, ( 5)- 5 000, ( 7)- 1 000 000 

 

 
, 2

    ,

,/

-

1

10×0.12

6.2

46.1

2

9×0.12+8×(2×0.12)

9.8

102.3

3

6×(2 ×0.12)

8.0

63.5

4

27×0.12

10.2

98.5


()

2×0.12+2×0.35

6.0

0.022 /

6

37×0.20

11.6

226.9

-

7

2×(2×0.12)

7.5

62.01,2,3,4: 5000 ± 90° , 10 3000 ± 90°, 10
6 7: 1000 ± 90° , 10  


,
20 3


( 7),
75±10


( 5) :
, 100 % - 1 000 000, , 200% - 500-, -: 15

 

 

16- 76-036-90 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.