Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü:
:
:

:

kvv 

 

  , 450/750 400 , 7, 09106 (70 ). , 1 5 15150-69.

 

:

  1. – ;
  2. – ;

– , .

, 1 t° +20°,

10

3000 50 :

5

:

– 40°

:

+70°

:

– 40° +70°

:

7, 09106 (70 )

, :

11,7

, :

200%

(100 – /+2) ° 7 , :

85

180° , :

10

:

– 15°

, , , :

6

 

, 2

,

1 ,

30,75

7,5

63

40,75

8,1

78

50,75

8,9

93

31,0

7,7

72

41,0

8,3

90

51,0

9,1

107

31,5

9,1

105

41,5

9,9

131

51,5

10,8

157

32,5

10,6

153

42,5

11,6

194

52,5

12,7

234

34,0

11,7

205

44,0

12,8

262

54,0

14,0

319

36,0

13,2

282

46,0

14,5

362

56,0

15,9

442

310,0

15,8

419

410,0

17,4

540

510,0

19,1

663

 

16.13-035-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.