Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-50:


:


:

:

lppm-501.  
2.

 

,  

:   -50, -50, -50 ()

 

1.

() () 0.02 0.03 ². – 5 40, 1.25

2.

-
-50, -50, -50 ()

 

, º

-60 +85

(), º

-60 +100

,

50

,

20,

 

. . 
1 , 
,

 
 

,  


 
1  

 

 

 

 

 

 
 

-50, -50

0.02

0.05±0.006

0.4±0.05


15 
10 
18 
20 
25 
30 
35 
40

1410

1030

 

1.25±0.1

 

9.4 
15.7 
21.9 
25.7 
28.2 
34.4 
40.7 
46.9 
53.2

 

0.155

 

1.5±0.5

2.15 
5.81 
3.98 
6.92 
7.64 
9.48 
11.3 
13.1 
15.0

0.03

0.05±0.006

 

0.6±0.05


15 
10 
18 
20 
25 
30 
35 
40

770

650

 

1.25±0.1

9.6 
15.9 
22.1 
25.9 
28.4 
34.6 
40.9 
47.1 
53.4

 

0.155

 

1.5±0.5

2.64 
4.94 
7.23 
8.62 
9.54 
11.8 
14.1 
16.4 
18.7

-50 ()

0.2

0.02 (+0.002 
/-0.004)

 

10.0±0.5

 

1

 

90

 

-

 

-

 

14.5

 

0.12

 

1.5±0.5

 

4.10

0.3

0.02 ± (+0.002 
/-0.004)

15.0±0.5

 

1

 

65

 

-

 

-

 

19.5

 

0.12

 

1.5±0.5

 

5.87

0.4

0.02 ± (+0.002 
/-0.004)

10.0±0.5

 

1

 

50

 

-

 

-

 

24.5

 

0.12

 

1.5±0.5

 

7.64
 
1 5000 - 
400 /²(40g). 

- 1500 /² (150g); 
–   10000 /² (1000g). 
- 5000 /² (500g).
2, – 0.3 .-

180° 1,5 .-50, -50, -50 (): 15

 

 

16-705.360-84 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.