Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

37-12

37-12:


:


:

:

mpe-37-12:

 

                     -60° +250°

1 .,         3000

50 1, :

-                   2000

-              1500

 

1 , , :

-                     1105

- 155°                                                1104

- 35° 98%       1102

 

,                                           700

10,     500

,                              700

-60°,       5

, ,                                                     15

, *,     100000

 

  1. -
  2. - -4

 

 

, 2

,

,

, 1 ,

1 20°, ,

37-12

37-12

37-12

37-12

0,08

100,10

1,0

1,6

1,8

4,2

251,0

0,12

240,08

1,1

1,7

2,4

5,0

147,0

0,2

190,12

1,2

1,8

3,6

7,3

100,0

0,35

190,15

1,5

2,1

5,8

9,9

52,0

0,50

190,18

1,7

2,3

7,6

12,9

40,0

0,75

190,23

1,9

2,5

11,1

16,6

26,0

1 00

190,26

2,2

2,8

14,3

20,1

18,0

1,50

19,032

2,6

3,2

19,6

27,1

13,0

 

 

16-505.191-80

mpe-37-12:

 

                     -60° +250°

1 .,         3000

50 1, :

-                   2000

-              1500

 

1 , , :

-                     1105

- 155°                                                1104

- 35° 98%       1102

 

,                                           700

10,     500

,                              700

-60°,       5

, ,                                                     15

, *,     100000

 

  1. -
  2. - -4

 

 

, 2

,

,

, 1 ,

1 20°, ,

37-12

37-12

37-12

37-12

0,08

100,10

1,0

1,6

1,8

4,2

251,0

0,12

240,08

1,1

1,7

2,4

5,0

147,0

0,2

190,12

1,2

1,8

3,6

7,3

100,0

0,35

190,15

1,5

2,1

5,8

9,9

52,0

0,50

190,18

1,7

2,3

7,6

12,9

40,0

0,75

190,23

1,9

2,5

11,1

16,6

26,0

1 00

190,26

2,2

2,8

14,3

20,1

18,0

1,50

19,032

2,6

3,2

19,6

27,1

13,0

 

 

16-505.191-80

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.