Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü:
:
:

:

nvm:

  1. 1 - .
  2. 3; 4; 5 - .
  3. - .

:

600 1000 10000 840 1400 . 15150, 2,3,4.

:

:

+105 0 -50 0

( t0 +40 0)

98%

15

1,5


, , +1500, .

.

17515-72


Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.