Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-:


:
:

:

p-kfshr1.  
2.
3.
4. -
5. - 2×(5×0.20) 
6.
7.

 

,  , , , , , , , ( ), () , ( ), ,  , , -

 

1.

2.

3.

4. -

5. - 2×(5×0.20)

6.

7.

. -
, , -

 

, º

-50

, º

70

,

250 1

,

350

. , *

1 000 000 ( 70 ° - 10 000)

, (/²)

- - 19,6∙100 000 (20 /²) (3 ) 30 .; , - 24,5∙100 000 (25 /²) (4 ) 12 68,6∙100 000 (70 /²) ( 3 ) - 30 .
, ²,

    1  ,

 

10×0.50

11.4

-

-

155

19×0.50

13.0

-

-

235

48×0.50

19.0

-

-

529

24/7×0.20

13.3

-

-

233

45/7×0.35

19.1

-

-

511

 

 

 

 

 

 

10×0.20

11.5

-

-

170

19×0.35

14.0

-

-

282

 

 

 

 

 

 

-

2×(5×0.20)

-

12

7.5

130.5

2×(5×0.50)

-

12

7.5

129.1, :
100 ± 0,5 π 3
-:
30 ± 0,5 π 15  


() , :
1,96∙100 000 (2 /²) (10 ) 30 .; 3,92∙100 000 (4 /²) (3 ) 20 .


() -:
4,69∙10 000 (0,5 /²) (10 ) 30 . 10., , -: 15

 

 

16.505.285- 80 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.