Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-FRHF



:




:


:





:

ppgng-FRHF-



-FRHF

  53769 ()

, , , , 0,66 1,0 100 . () 2 88/97 ( -01-011).: FR (Fire Resistans, HF (Halogen-Free).

  , 5 15150.

 

-FRHF

:

  1. – ;
  2. – ;
  3. – , .
  4. - , .
  5. - ;
  6. - .

, , , .

  53315

– 12.2.007.14

:               

+50° -50°

( t° +35°)

98%

+70°

+90°

t° (4 .)

+250°

- 15°

+400°

HCl :

5,0 /

pH ( ):

4,3

40%.

:

180 .

:                                          

 

10  .

7,5 .

40

5

, , .

, , 2

,

, /

-FRHF

-FRHF

660

1000

660

1000

11,5

9,3

9,7

122

131

21,5

13,0

13,8

244

272

31,5

13,5

14,4

270

301

41,5

14,5

15,4

310

346

51,5

15,6

16,6

359

407

12,5

9,7

10,1

139

149

22,5

13,8

14,6

287

317

32,5

14,4

15,2

324

356

42,5

15,4

16,4

376

414

52,5

16,6

17,7

444

488

14,0

10,3

10,9

167

183

24,0

15,1

16,3

361

411

34,0

15,8

17,1

414

468

44,0

17,1

18,5

487

550

54,0

18,4

20,1

579

652

16,0

10,8

11,4

195

212

26,0

16,1

17,3

434

487

36,0

16,9

18,2

505

563

46,0

18,3

19,7

601

669

56,0

19,8

21,4

717

795

110,0

12,1

12,3

259

265

210,0

18,5

18,9

607

626

310,0

19,5

19,9

719

740

410,0

21,2

21,7

865

890

510,0

23,9

24,4

1093

1123

116,0

13,0

13,2

331

338

216,0

20,4

20,8

791

813

316,0

21,5

21,9

957

981

416,0

24,2

24,7

1216

1245

516,0

26,4

26,9

1463

1497

125,0

15,2

15,4

470

478

225,0

25,7

26,1

1240

1267

325,0

27,2

27,6

1496

1526

425,0

29,7

30,2

1822

1857

525,0

32,5

33,0

2212

2253

135,0

16,4

16,6

584

592

235,0

28,0

28,4

1545

1575

335,0

29,6

30,1

1888

1921

435,0

32,4

32,9

2317

2355

535,0

36,0

36,5

2862

2907

150

18,2

18,4

755

764

250

31,6

32,0

2025

2058

350

33,5

34,3

2492

2565

450

37,2

37,7

3112

3155

550

40,8

41,4

3797

3548

34,0+14,0

17,1

18,5

487

550

36,0+16,0

18,3

19,7

601

669

310,0+110,0

21,2

21,7

865

890

316,0+116,0

24,2

24,7

1216

1245

325,0+116,0

28,7

29,2

1691

1723

335,0+116,0

30,5

30,9

2025

2058

335,0+125,0

32,4

32,9

2252

2291

350,0+116,0

34,9

35,3

2676

2713

350,0+125,0

35,9

36,4

2829

2869

 

 

16.71-339-2004 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.