Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä:
:


:

:

vkbshv53769 (),  16 .13-022-95

, , , - 660 50. , 2-5 15150.

() , 60332-3-22.

:

  1. -

: () , , , ; ; (), , , , , , , ; ; .

, .

– 12.2.007.14.

+50° –60°

( t° +35°)

98%

+70°

t° (4 .)

+160°

- 15°

:

7,5 .

15

5

 

 

, , 2

, /

21,5

12,0

176

31,5

12,3

200

41,5

13,0

229

31,5+11,0

13,0

219

22,5

12,8

208

32,5

13,2

243

42,5

14,0

284

32,5+11,5

14,0

269

24,0

14,1

305

34,0

14,7

361

44,0

15,5

425

34,0+12,5

15,5

409

26,0

15,1

363

36,0

15,7

445

46,0

16,7

532

36,0+14,0

16,7

512

 

 

16 .13-022-95

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.