Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

()-FRLS:


:


:

:

vkbshvnga-FRLS()-FRLS

 

53769 (),  16 .13-022-95

, , , - 660 50. , 2-5 15150.

: FR (Fire Resistans), LS - (Low Smoke).

() , 60332-3-22.

 

-FRLS

:

  1. -

, .

()-FRLS , , , , . () .

– 12.2.007.14.

 

+50° –60°

( t° +35°)

98%

+70°

t° (4 .)

+160°

- 15°

:

7,5 .

15

5

 

, , 2

, /

()-FRLS

()-FRLS

21,5

14,5

180

31,5

15,1

205

41,5

15,7

233

51,5

17,0

224

22,5

15,5

213

32,5

16,4

249

42,5

17,5

289

52,5

18,8

274

24,0

17,4

310

34,0

18,3

367

44,0

19,6

431

54,0

21,1

415

26,0

18,5

370

36,0

19,4

452

46,0

20,8

540

56,0

22,5

520

210

20,1

 

310

21,1

 

410

22,8

 

510

25,1

 

216

22,0

 

316

23,1

 

416

25,4

 

516

27,6

 

31,5+11,0

15,1

 

32,5+11,5

17,5

 

34,0+12,5

19,6

 

36,0+14,0

22,8

 

310+16,0

22,8

 

316+110

25,4

 

 

 

16 .13-022-95

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.