Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

():
:


:

:

vkbshvnga()

53769 (),  16 .13-022-95

 

, , , - 660 50. , 2-5 15150.

() , 60332-3-22.

 

:

  1. -

, .

() , , , , . () .

– 12.2.007.14.

 

+50° –60°

( t° +35°)

98%

+70°

t° (4 .)

+160°

- 15°

:

7,5 .

15

5

 

, , 2

, /

()

()

21,5

12,0

180

31,5

12,3

205

41,5

13,0

233

31,5+11,0

13,0

224

22,5

12,8

213

32,5

13,2

249

42,5

14,0

289

32,5+11,5

14,0

274

24,0

14,1

310

34,0

14,7

367

44,0

15,5

431

34,0+12,5

15,5

415

26,0

15,1

370

36,0

15,7

452

46,0

16,7

540

36,0+14,0

16,7

520

 

 

16 .13-022-95

 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.