Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

- 2013 / RUSSIA POWER - 2013. .

: . .

: 05-07 2013 .

. Russia Power .

Russia Power2009 4500. , , , .

6000 . 120 , - Ansaldo Energia, Siemens, GE Energy, Bilfinger Berger, Pratt & Whitney . , , E4 Group.

  • :
  • , ,

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.