Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

. -2013. 13- .

: 12-15 2013 .

: , , . , 23 ( ).

: ""

:

:

, , ,

, , ,

, ( )

: , , ,

, ,

: , , , , , , , , , ,

: , ,

-

:

./: (+375 17) 226 98 88

: (+375 17) 226 91 92

E-mail: auto@telecom.by , sveta@minskexpo.com

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.