Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

INDIA ELECTRICITY 2013. 7-

: . . Pragati Maidan

: 16-18 2013 .

:
 
  (FICCI)

India Electricity 10000 . , 125 -, 20 , , , , , , , , . 9000 16 , , , , . 700 .

India Electricity

 
 
 
 
  ,
 
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( )
 
 
 
 
 
 
 

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.