Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

XI - 2013

: 24-26 2013 .

: , . , , 15, . .

:

" "

:

 

 

  , -

  . .

 

:

/ (+38044) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96, 206-87-97

e-mail: nsilova@iec-expo.com.ua , tek@iec-expo.com.ua , energy@iec-expo.com.ua

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.