Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

- 2012

: . , . , , 69

26.11. 2012 .  -  30.11. 2012 .

:

  • , ..

: , . , 4

:
-
-

: 107076, , 4, «»
./: (495) 771-6564 (), 963-48-17
E-mail: exhibit@twest.ru

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.