Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

(Cat 6)

-

>>

. 250 ( 6) / 11801 145 .

-6

( 1662-007-2007)

 

U/UTP-Cat 6

 

-6

( )

 

HSYV-6

- (RE);

- ;

- ;

- ;

- .

 

-6

( 1662-007-2007)

 

F/UTP-Cat6

 

-6

( )

 

HSYVP-6

- (RE);

- ;

- ;

- ;

- .

 

-6, -6 .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.