Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

10-35

-

>>

10; 20; 35 50 .

, ,

,

( 16.71-335-2004)

 

N2XS2Y, NA2XS2Y

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XS2Y, E-A2XS2Y

()

 

HXCMK, AHXCMK

()

 

XHKXS, XHAKXS

()

 

XLPE/PE, Al/XLPE/PE

(BS 6622)

 

, ()

( 31.3-00214534-017-2003)

- 2 (RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- : 50-800 2.

 

:

, .

, ,

, ,

,

( 3- )

( 16.71-335-2004)

 

N2XSE2Y, NA2XSE2Y

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XSE2Y, E-A2XSE2Y

()

 

HXCMK-WTC/PE

AHXCMK-WTC/PE

()

(HD 620-S1)(IEC 60502-1)

 

XLPE/PE, Al/XLPE/PE

(BS 6622)

 

, ,

, ,

, ,

,

()

( 31.3-00214534-017-2003)

- 2 (RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- 3- ;

- ( );

- ;

- 3;

- : 25-300 2.

 

:

, , , ;

, , , , , ;

N2XSE2Y, NA2XSE2Y, E-2XSE2Y, E-A2XSE2Y ;

HXCMK-WTC/PE, AHXCMK-WTC/PE (WTC);

, .

, ,

-LS, -LS

( 16.71-335-2004)

 

N2XSY, NA2XSY

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XSY, E-A2XSY

()

 

YHKXS, YHAKXS

()

 

XLPE/PVC, Al/XLPE/PVC

(BS 6622)

 

, ,

,

()

( 31.3-00214534-017-2003)

- 2 (RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- : 50-800 2.

 

:

-LS, -LS, , .

 

:

, , , , , . , , .

,

( 3- )

( 16.71-335-2004)

 

N2XSEY, NA2XSEY

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XSEY, E-A2XSEY

()

 

HXCMK-WTC

AHXCMK-WTC

()

(HD 620)

(IEC 502)

 

XLPE/PVC,

Al/XLPE/PVC

(BS 6622)

- (RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- 3- ;

- ( ) ;

- ;

- 3;

- : 25-300 2.

 

:

N2XSEY, NA2XSEY, E-2XSEY, E-A2XSEY ;

HXCMK-WTC, AHXCMK-WTC (WTC)

 

:

, , , , . , , .

, ,

( 3- )

( 16.71-335-2004)

 

, , ,

()

( 31.3-00214534-017-2003)

 

N2XSYBY, NA2XSYBY, N2XSEYBY, NA2XSEYBY, N2XSEYRY, NA2XSEYRY

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XSYBY, E-A2XSYBY

E-2XSEYBY, E-A2XSEYBY

E-2XSEYRY, E-A2XSEYRY

()

 

Cu/XLPE/STA/PVC,

Al/XLPE/STA/PVC

Cu/XLPE/SWA/PVC,

Al/XLPE/SWA/PVC

(IEC 60502-2)

- 2 (RM);

- ;

- ;

- ;

- 3- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- 3;

- : 25-300 2.

 

:

N2XSYBY, NA2XSYBY, E-2XSYBY, E-A2XSYBY ;

N2XSEYBY, NA2XSEYBY, E-2XSEYBY, E-A2XSEYBY ;

N2XSEYRY, NA2XSEYRY, E-2XSEYRY, E-A2XSEYRY, Cu/XLPE/SWA/PVC, Al/XLPE/SWA/PVC ;

, ;

, ;

 

:

, , , , . , , .

,

,

( 16.71-335-2004)

 

N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y

(VDE 0276)

(IEC 60502-2)

(HD 620S1)

 

E-2XS(F)2Y,

E-A2XS(F)2Y

()

 

XUHKXS, XUHAKXS

()

 

XLPE/PE-wp, Al/XLPE/PE-wp

(IEC 60502-2)

 

,

,

()

( 31.3-00214534-017-2003)

- 2 (RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

;

- : 50-800 2.

 

:

, , , .

 

:

, , , , , ; , , .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.