Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

1

-

>>

0,66; 1 50 . . , . 1,5 ( 15150-69).

,

( 16442-80)

 

Cu/PVC/ATA/PVC,

Al/PVC/STA/PVC

()

 

NYBY, NAYBY

NYRY, NAYRY

NYRGbY, NAYRGbY

NYFGbY, NAYFGbY

(DIN VDE 0271)

 

E-YBY, E-AYBY,

E-YRY, E-AYRY

E-YRGY, E-AYRGY

E-YFGY, E-AYFGY

()

 

YKYFtly, YKYFtly-zo,

YAKYFtly, YAKYFtly- zo,

YKYFpy, YKYFpy- zo,

YAKYFpy, YAKYFpy- zo,

YKYFoy, YKYFoy- zo,

YAKYFoy, YAKYFoy- zo

()

(PN-93/E-90401,

PN-93/E-90400)

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- - ;

- 1 4;

- : 4-240 2.

 

:

NYRY, NAYRY, E-YRY, E-AYRY ;

NYRGbY, NAYRGbY, E-YRGY, E-AYRGY, YKYFoy, YKYFoy- ?o, YAKYFoy, YAKYFoy- ?o ;

NYFGbY, NAYFGbY, E-YFGY, E-AYFGY, YKYFpy, YKYFpy- ?o, YAKYFpy, YAKYFpy- ?o .

,

( 16442-80)

 

Cu/XLPE/STA/PVC,

Al/XLPE/STA/PVC

Cu/XLPE/STA/PE,

AL/XLPE/STA/PE

Cu/XLPE/SWA/PVC,

Al/XLPE/SWA/PVC

Cu/XLPE/SWA/PE,

Al/XLPE/SWA/PE

()

(BS 5467)

(IEC 60502)

 

N2XBY, NA2XBY

N2XB2Y, NA2XB2Y

N2XRY, NA2XRY

N2XR2Y, NA2XR2Y

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- ;

- ;

- ;

- ;

- - ;

- 1 4;

- : 4-240 2.

 

:

Cu/XLPE/SWA/PE, Al/XLPE/SWA/PE, Cu/XLPE/SWA/PVC, Al/XLPE/SWA/PVC, N2XRY, NA2XRY, N2XR2Y, NA2XR2Y

Cu/XLPE/STA/PE, Al/XLPE/STA/PE, N2XB2Y, NA2XB2Y, N2XR2Y, NA2XR2Y .

 

:

(), (), , ( ), .

: NYRY, NAYRY, E-YRY, E-AYRY, NYRGbY, NAYRGbY, E-YRGY, E-AYRGY, NYFGbY, NAYFGbY, E-YFGY, E-AYFGY, Cu/XLPE/SWA/PE, Al/XLPE/SWA/PE, Cu/XLPE/SWA/PVC, Al/XLPE/SWA/PVC, N2XRY, NA2XRY, N2XR2Y, NA2XR2Y , .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.