Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

1

-

>>

0,66; 1 50 . . , . -1,5 ( 15150-69).

,

( 16442-80)

( )

 

NYM-J, NYM-O, S07VV-R

(SFS 3714)(HD-21.4 S2)

 

MMJ (SFS 2091)

MKMJ ()

(SFS 5775)

 

CYKY ()

YLY, YLYzo ()

(PN-87/E-90056)

- 1 2 (RE, RM)

- ;

- ;

- - ;

- 1 5;

- : 1,5-35 2.

 

:

;

, .

, , ,

( 16442-80)

,

( )

NYY, NAYY, NYY-J, NAYY-J, NYY-O,NAYY-O, NY2Y, NAY2Y

(DIN VDE 0271)

(DIN VDE 0276-603)

E-YY, E-AYY, E-Y2Y, E-AY2Y

()

APPK () (IEC 60502)

PVC/PVC, Al/PVC/PVC (BS 6346)

YLY, YLYzo (PN-87/E-90056)

YKY,YAKY,YLY-zo, YAKY-zo, YKyY, YAKyY, YnKY, YnAKY ()

(PN-93/E-90401, PN-93/E-90400)

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- ;

- ;

- ;

- - ;

- 1 5;

- : 1,5-500 2

 

:

APPK ;

NY2Y, E-Y2Y, NAY2Y, E-AY2Y

;

, , YKyY, YAKyY ;

, , YnKY, YnAKY , .

,

( 16442-80)

 

N2XY, NA2XY, N2XY-J, NA2XY-J,N2XY-O, NA2XY-O, N2X2Y, NA2X2Y

(DIN VDE 0276-603)

 

E-2XY, E-A2XY, E-2X2Y, E-A2X2Y

()

XMK, AXMK, AXPK

(SFS 4879) (HD 603)

(IEC 60332-1)

 

AXCMK ()

(IEC 60502)

 

XLPE/PVC, AL/XLPE/PVC

(BS 5467)

 

YKXS, YAKXS, XKXS, XAKXS, YKwXS, YAKwXS, XKwXS, XAKwXS ()

(PN-93/E-90401, PN-93/E-90400)

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- ;

- ;

- ;

- - ;

- 1 5;

- : 1,5-240 2.

 

:

AXMK, AXPK, AXCMK ;

AXCMK ;

N2X2Y, E-2X2Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, XKXS, XAKXS, XKwXS, XAKwXS .

 

:

(), , , , . .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.