Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

1 - 3

-

>>

0,66; 1 50 , . . . 3, 4 ( 15150-69).

-HF

( 16.71-304-2001)

 

H07ZZ-F

(DIN VDE 0282-13)

 

HHJ ()

(SFS 2091)

 

MMJ-HF

()

(SFS 5544)

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- , ;

- , ;

- , ;

- 1 5;

- : 1,5-35 2.

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.