Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

1 - 4

-

>>

0,66; 1 50 , . . . 3,4 ( 15150-69).

-HF

( 16.71-304-2001)

 

N2XH, NA2XH

N2XH-J, NA2XH-J

N2XH-O, NA2XH-O

(DIN VDE 0276-603),

(VDE 0472)

(IEC 60332-3),

(IEC 61034)

(IEC 60754-2)

 

E-2XH, E-A2XH

()

 

AXCMK-HF, XCMK-HF

()

(SFS 5546),

(HD 604-SI)

 

CXKE-R, AXKE-R,

CHKE-R,AHKE-R,

CHKH-R, CHKH-R,

CHAH-R, CHTH-R

()

- 1 2 (SE, SM, RE, RM);

- ;

- , ;

- , ;

- 1 5;

- : 1,5-240 2

 

:

CHAH-R .

 

:

, , , ( , , ..) .

-FRHF

( )

 

NHXH E30/FE180

NHXH E90/FE180

(VDE 0266)

 

MMJ-FRHF

()

(SFS 5547)

 

XCMK-FRHF

()

(SFS 5545)

(IEC 60331,

IEC 60332-3)

 

CXKE-V, CHKE-V,

CHKH-V, CHTH-V

CHAH-V ()

- 1 2 (SE, SM, RE,RM);

- ;

- , ;

- , ;

- ;

- , ;

- 1 5;

- : 1,5 500 2.

 

:

NHXH E30/FE180, NHXH E90/FE180 (FE180 180 , 30, 90 30 90 ).

CHAH-V .

 

:

 

. . , , , , , . . .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.