Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

64/110

-

>>

64/110 50 ( ), , .

, ,

, ,

,

-LS,

-LS

(-16.71-273-98)

 

N2XSY, NA2XSY,

N2XS2Y, NA2XS2Y,

N2XSH, NA2XSH

 

YHKXS, YHAKXS,

XHKXS, XHAKXS,

NHKXS, NHAKXS

()

- (RM, RMS*);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- : 120-2000 2.

 

:

, , N2XS2Y, NA2XS2Y, XHKXS, XHAKXS ;

-LS, -LS, N2XSH, NA2XSH, NHKXS, NHAKXS ;

, .

 

*RMS (Milliken).

,

(-16.71-273-98)

 

N2XS(F)2Y,

NA2XS(F)2Y

 

XUHKXS, XUHAKXS

()

 

, ,

,

()

( 31.3-00214534-022-2003)

- (RM, RMS*);

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- : 120-2000 2.

 

:

, .

 

*RMS (Milliken).

2, 2

2, 2

(-16.71-273-98)

 

N2XS(FL)2Y,

NA2XS(FL)2Y

(DIN VDE 0276-632)

 

2XS(FL)2Y,

F2XS(FL)2Y

(IEC 60840)

 

XRUHKXS,

XRUHAKXS

()

 

, ,

,

()

( 31.3-00214534-022-2003)

- (RM, RMS*),

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- : 120-2000 2.

 

:

2, 2, , .

 

*RMS (Milliken).

 

:

, , , , .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.