Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-

>>

690 400 1200 400 1200 500 .

,

( 7866.2-76)

 

MGH, MGG

(DIN 89160)

 

MGCH, MGCG

(DIN 89158)

- 2 3 ;

- ;

- ;

- .

 

:

, ;

MGCH, MGCG , ;

MGH, MGCH .

 

, , . , , , .

. , , . .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.