Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-

>>

450/750 ( 15150-69).

( 7399-79)

 

A05VV-U

A05VV-R

()

 

A05VV-K

(DIN VDE 0281)

 

YDY, YDYzo

(PN-87/E-90056)

 

YDYt, YDYtzo

()

(PN-87/E-90060)

- 5 ;

- ;

- ;

- ;

- - ;

- : 0,75-2,5 2

 

:

YDY, YDYzo, YDYt, YDYtzo 1 ;

A05VV-U 1 2 ;

A05VV-R 2,3 4 ;

A05VV-K 5 .

 

:

, , , , .

( 6323-79)

 

H03VV-F, H05VV-F

(DIN VDE 0281)

 

A03VV-F, A05VV-F

()

 

MSK, MSOY

()

(SFS 5525)

 

CYKYLo, CYSY, CYLY

()

(EN 50265-2-1)

- 5 ;

- ;

- ;

- ;

- - ;

- ;

- : 0,75 2

 

:

, , , , .

, -2

( 7399-79)

 

H03VH-H

(DIN VDE 0281)

- 5 6 ;

- ;

- ;

- : 0,35-0,75 2

 

, , , , .

( 7399-79)

 

H03VVH2-F

H05VVH2-F

(DIN VDE 0281)

 

MSO ()

(SFS 5525)

- 5 ;

- ;

- ;

- ;

- - ;

- ;

- : 0,5-0,75 2

 

:

, , , , , , , , .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.