Ùó÷èíñêèé çàâîä Àâòîïðîâîä

-

>>

  , , , 450 ( 450/750 ) 400 1000 . . 2 ( 15150-69).

1 ( 6323-79)

 

H05V-U, H07V-U

(DIN VDE 0281)

 

ML, MKJE

()

(SFS 5523)

 

CY ()

HD 21.3-S3)

 

H05Z-U, H07Z-U

(DIN VDE 0282-9)

 

ML-HF ()

(HD 22.9 S3)

- 1 2 ;

- ;

- ;

- : 0,5-95 2

 

:

MKJE- ;

H05Z-U, H07Z-U ;

ML-HF .

 

:

, , .; .

2

( 6323-79)

 

H07V-R, H07V2-R

(DIN VDE 0281)

 

ML 90

()

(SFS 5523)

 

H07Z-R

(DIN VDE 0282-9)

 

ML-HF

()

(HD 22.9 S3)

- 2 ;

- ;

- ;

- : 2,0-952

 

:

H07V2-R ;

H07Z-R ;

ML-HF .

 

:

, , .; , .

3

( 6323-79)

 

H05V-R

(DIN VDE 0281)

- 2, 3 4 ;

- ;

- ;

- : 0,5-95 2

 

:

, , ., , .

4

( 6323-79)

 

H07V-K, H05V-K, H07V2-K

(DIN VDE 0281)

 

MK, MKEM 90

()

(SFS 5523)

 

CYA, LiY ()

(HD 21.3-S3)

 

MKJ, MKEM-LSZH

()

(SFS 5523)

 

H07Z-K, H05Z-K

(DIN VDE 0282-9)

 

MKEM-HF

()

(HD 22.9 S3)

- 4 5 ;

- ;

- ;

- 0,5-10 2

 

:

H07V2-K, MKJ, MKEM-LSZH ;

H07Z-K, H05Z-K ;

MKEM-HF .

 

:

, , ., , .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.