Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

-

>>

.

( )

 

H05S

SiF

(VDE 0282-3)

 

SiFF

SiD

- 5- ;

- ;

- ;

- : 0,75-95 2.

 

:

SiFF- ;

SiD- .

 

ͻ (+1800), 380 400 .

( )

 

SiF-GL

 

SiD-GL

- 5- ;

- ;

- ;

- ;

- : 0,75-120 2.

 

:

SiD-GL , .

 

:

ͻ (+1800), 660 400 .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.