Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

. .

:


dR = a*R*dT,


a - .


a 0 100 C.a, 10 -3*C-1( K -1)
4,2
5
6
4
( Ni-Cu + Mn) 0,05!
0,1-0,4
3,9
( - ) 0,01!!
4,3
( ) 0,25
( ) 0,1
6,5
( ) 0,1
4,4
3,9
1,0
3,7
4,1
1-4
(Cr (1215 %); Al (3,55,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); + Fe) 0,1
4,2
1,0

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.