Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

""

:

213800, . , . , 122
(8-0225) 49-12-77
./. (8-0225) 49-19-02

- . , , , , , , , , , - - , , .

, -330 , , -220 ( ).

58 35-330 1680,2 .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.