Çàâîä Ïîäîëüñêêàáåëü

""

:

213635, . , . 50 , 25
(8-02244) 5-62-75

, -35-750 , 35-330 , 0,4-10 , , , , , , , , .

55 35-330 , 942,3 .

Óâàæàåìûé ïîëüçîâàòåëü!
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè îáðàùåíèè ê ðàçìåùåííûì ó íàñ êîìïàíèÿì, ïðîñüáà ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî âû íàøëè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå Electrobel.by.